TOEIC

 TOEIC คืออะไร?

 TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น  มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ  ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ

  1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
  2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการพูด) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

  ที่มา: ETS

 

 

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

 

          ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง มีรายละเอียดต่อไปนี้
  1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน)
 
  การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

                Part 1: รูปภาพ (Photographs) จำนวน 10 ข้อ
                Part 2: ถาม-ตอบ (Question-Response) จำนวน 30 ข้อ
                Part 3: บทสนทนา (Conversations) จำนวน 30 ข้อ
                Part 4: บทพูดคุยสั้น ๆ (Short Talks) จำนวน 30 ข้อ
   การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

                Part 5: เติมประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences) จำนวน 40 ข้อ
                Part 6: เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text Completion) จำนวน 12 ข้อ
                Part 7: การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) จำนวน 48 ข้อ
   2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
           อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่าน
 คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน 
            คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง
            - การฟัง Listening 5-495 คะแนน
            - การอ่าน Reading 5-495 คะแนน 
            คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้
    ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ
1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง:
   โทรศัพท์ ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
               ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600
   อีเมล์       toeic@cpathailand.co.th
2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ
3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
  - หมายเลขบัตรประชาชน  13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
  - ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
  - วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
  - เบอร์โทรศัพท์
  - วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
  - เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)
4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป
5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง
     การสมัครสอบ

     *เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท (Redesigned TOEIC) เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้ สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น.  เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
    *แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน

   สถานที่รับสมัครสอบ  
TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ  อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19   
54  ถนน อโศก  สุขุมวิท 
โทร  02-260 7061, 02-664 3131การทราบผลสอบ TOEIC

  • ถ้าไปสอบวันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น.เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น.เป็นต้นไปเช่นกัน
       การรับผลสอบ  สามารถรับได้หลังจากสอบแล้ว 1 วันทำการ สำหรับเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นสามารถรับได้ 3 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. โดยสามรถเลือกรับผลสอบได้หลายช่องทาง ซึ่งผู้สอบจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มารับผลสอบ
 1. สามารถมารับเอง โดยผู้ที่มารับเอง จะต้องนำใบสอบ และบัตรประชาชนตัวจริง มาในวันรับผล
 2. กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องนำใบสอบ, บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สอบ และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับแทน
 3. รับผลโดยการส่ง EMS หากผู้สอบมีความประสงค์จะรับผลทาง EMS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อม เสียค่าดำเนินการ 100 บาท
      ประโยชน์ของการสอบTOEIC

 TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่น ๆ ที่ Educational Testing Service ( ETS ) จัดทำขึ้น เช่น TOEFL, GRE, GMAT, SAT การสอบเหล่านี้มีเป้าหมายมุ่งเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ เช่น ประเทศอเมริกา ทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก แต่การสอบ TOEICมีเป้าหมายที่แตกต่างไปจากการสอบข้างต้น เนื่องจากการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อของ “การสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นการทดสอบ ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถของผู้เข้าสอบว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในหน่วยงานและการเข้าสมัครงานในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน บางแห่งใช้เพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน หรือวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกพนักงาน เป็นต้น โดย ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก และยังสามารถนำไป ใช้ได้ทั่วทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคารฯ
  
 เพียง 1 คอร์ส TOEIC อัพคะแนนไปถึง 600 อัพขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ Teacher Dennis
 
  
    
 ข้อมูล: กวดวิชาบ้านครูมดโคราช
 ที่มา.อ.มาลินี,kapook,2btopic,efsiam
 ข้อมูลอ้างอิง ETS , http://www.toeic.co.th และ http://www.cpathailand.co.th
 
  ลองทำข้อสอบ Toeic online กันคะ click here
 
 
 

  อ่านเพิ่มเติืม

 

Visitors: 74,563