O-NET คือ (Ordinary National Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

    1.ภาษาไทย

    2.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    3.ภาษาอังกฤษ

    4.คณิตศาสตร์

    5.วิทยาศาสตร์

    6.สุขศึกษาและพลศึกษา

    7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    8.ศิลปะ 

และนอกจาก O-NET จะใช้เป็นตัววัดระดับการศึกษาของเด็กไทยแล้ว ยังเป็นคะแนนที่น้องๆระดับชั้นต่างๆต้องนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนระดับชั้นต่อไปด้วย ก็คือ น้องๆชั้น ป.6 และ ม.3 ต้องใช้คะแนน O-NET สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม. 4 โดยให้น้ำหนัก 20% (โดยจะมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป) และสำหรับน้อง ม.6 ใช้คะแนน O-NET ในการสมัคร Admission 30%

ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวข้อสอบ O-NET อยู่นิดนึงสำหรับข้อสอบของน้องๆ ป.6 และ ม.3 เป็น ข้อสอบ O-NET ฉบับสั้น จะมีการเอา 8 วิชากลุ่มสาระฯมาย่อยให้เหลือ ข้อสอบ 2 ฉบับ โดยที่ฉบับ A จะประกอบไปด้วย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ และฉบับที่ B จะมีภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษาศิลปะ และยังมีการแบ่งอีกนะครับว่า ถ้าเป็นน้อง ป.6 จะมีชุด 61A กับ 62B และ 62A กับ 62B ซึ่งชุดข้อสอบ 61กับ62จะมีเนื้อหาเหมือนกันแต่ไม่ตรงข้อกันจะแจกสลับให้กับน้องๆเพื่อป้องกันการทุจริต ส่วนน้อง ม.3 ก็จะเป็น 91C กับ 91D และ 92C กับ 92D ส่วน O-NET ของน้อง ม.6 ยังเหมือนเดิมคร้าบ

และก็คงมีคำถามว่าแล้วถ้าเป็นเด็กอินเตอร์ เด็กซิ่ล เด็กนอกละ ต้องสอบไหม! ก็ต้องสอบเหมือนกันถ้าโรงเรียนอินเตอร์แห่งนั้นสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สทศ.ก็จะทำการจัดสอบให้ และถ้าเป็นเด็กนอกที่ต้องการสอบ O-NET ก็ต้องทำการสอบเทียบ ม.6 ก่อน และต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการด้วย ซึ่งก็สามารถมายื่นสมัครสอบได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายนของทุกปี

อ้อ! สำหรับการสอบ O-NET นี้น้องๆไม่ต้องเสียค่าสอบอะไรเลย และจะทำการสอบกันทุกเดือนกุมภาพันธ์ และจะประกาศผลประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

 
เอกสารประชุมชี้แจงศูนย์สอบ
เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา
 
ประกาศ เรื่อง O-NET เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลนักเรียน
1. กรณี ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง สทศ. มีแบบคำขอแก้ไขข้อมูล 
(สทศ. 6) โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม (คลิกที่นี้) ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนมาด้วย แล้วนำเอกสารมายื่นได้ที่สนามสอบ โดย สทศ. ทำการแก้ไขให้ถูกต้องในวันประกาศผลสอบ 
2. ห้ามแจ้งลดข้อมูลเด็กนักเรียนที่ข้อมูลผิด (ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขนักเรียน) เข้ามาในระบบ แล้วทำการแจ้งเพิ่มข้อมูลเด็กที่ถูกต้องเข้ามา เพราะจะทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อนและเด็กไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขดังข้อ 1
 
ที่มา:O-NET.in
   มาลองทำแบบทดสอบ O-NET วิชาภาาาอังกฤษกันดูนะคะ
   กดที่นี่ ทำแบบทดสอบ ภาษาอังกฤษคะ(ระดับม.3)

    มาดูแนวข้อสอบ o-net  ในวิชาอื่นๆกันบ้างนะคะ อันนี้ของป.6 คะ
   
 
 แนวข้อสอบ o-net ป.6  วิชาภาษาไทย คลิกเลย 

 แนวข้อสอบ o-net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ คลิกเลย 

 แนวข้อสอบ o-net ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกเลย 

 แนวข้อสอบ o-net ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ คลิกเลย 

 แนวข้อสอบ o-net ป.6 วิชาสังคมศึกษา คลิกเลย 
    
Visitors: 76,065