IELTS

 IELTS คือ ชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ความประสงค์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ หรือทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ IELTS จัดทำและพัฒนาโดย IDP Education Australia; IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council ซึ่งในปัจจุบันนี้มีศูนย์สอบกว่า 250 แห่งทั่วโลก  เมื่อพูดถึงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ คนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการทดสอบระบบ American แต่สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวศึกษาต่อที่ประเทศ Australia, England, New Zealand หรือต่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ จะต้องใช้ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL อย่าใดอย่างหนึ่งก็ได้ เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ต้องการใช้ผลสอบ IELTS มากขึ้นเรื่อยๆ แม้ในแคนนาดาและอเมริกาเอง ก็เริ่มยอมรับผลสอบ IELTS มากขึ้นเช่นกัน  IELTS เป็นระบบวัดผลภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษาต่อชนิดเดียว ที่ให้ความสำคัญต่อภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน โดยให้คะแนนทั้ง 4 ทักษะ แยกออกจากกัน สามารถวัดผลได้ชัดเจน แม่นยำ และถูกต้องตรงกับความสามารถในการใช้ภาษาที่แท้จริง ของผู้สอบ IELTS จะทดสอบทั้ง 4 ทักษะ โดยการแบ่ง

การทดสอบออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงเช้า : สอบข้อเขียน ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
(การฟัง 30 นาที, การอ่าน 60 นาที, การเขียน 60 นาที) 
ช่วงบ่าย : สอบสัมภาษณ์ รายบุคคลกับอาจารย์ชาวต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 

IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
Academic : สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุกสาขา 
General Training : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ แต่บางสถาบันต้องการให้ผู้สมัครเรียนสอบ Academic Module อันเนื่องมาจากมีความยากง่ายของสาขา ซึ่งผู้สมัครสามารถสอบถามโดยตรงกับสถาบันนั้น หรือเจ้าหน้าที่แนะแนวของ IDP หรือสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ 

ค่าสมัครสอบ :
 การทดสอบ IELTS มีค่าสมัครสอบประมาณ 100 $
การเปิดสอบ และการสมัครสอบ :  จะมีการเปิดสอบทุกเดือน ตลอดปี เดือนละประมาณ 2 ครั้ง ที่ศูนย์ IDP
หลักฐานในการสมัครสอบ
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาพลาสปอร์ หรือใบขับขี่
- Bank Draft U$ 100 สั่งจ่าย IDP
กล่าวโดยย่อ IELTS คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเดิมทีจะเป็นที่ยอมรับเฉพาะในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ เท่านั้น หากแต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับมากขึ้นในวงการการศึกษา สำหรับรูปแบบของข้อสอบ IELTS จะใกล้เคียงกับข้อสอบ TOEFL มาก 

  ที่มา:eduzones.com

   ข้อมูลเพิ่มเติม

Visitors: 76,065