TOEFL คืออะไรการสอบ TOEFL ? (Test of English as a Foreign Language) คือการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก ไม่ว่าคุณต้องการศึกษาต่อที่ไหน การสอบ TOEFL สามารถช่วยให้คุณให้บรรลุผล

 

เดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยช้นนำส่วนใหญ่ ใน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว โดยปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา

การสอบ TOEFL ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นการความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

   • TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้
   • TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

โครงสร้างของข้อสอบ TOEFL iBT

 

ข้อสอบ TOEFL iBT วัดความสามารถการใช้ภาษาใน 4 ทักษะคือ 
การอ่าน (Reading),
การฟัง (Listening), 
การเขียน (Writing), 
และ การพูด (Speaking)  
  
โดยให้คุณใช้ทักษะร่วมกัน  2 ทักษะหรือมากกว่า เพื่อตอบคำถาม เช่นคุณอาจอ่าน 
หรือฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเขียนคำตอบหรือพูด เป็นภาษาอังกฤษ

 

โดยข้อสอบ TOEFL iBT ได้เปลี่ยนไปจากข้อสอบ TOEFL CBT และ TOEFL PBT มาก 
มีการเพิ่มข้อสอบวัดทักษะในการพูดแบบเสนอผลงาน (presentation) และการทดสอบ
ทักษะการใช้ภาษาหลายอย่างพร้อมกัน (integrate task)

 

ทักษะ

คำอธิบาย

เวลาที่ใช้

คำถาม

คะแนน

การอ่าน Reading

3-5 บทความเชิงวิชาการ; ยาวประมาณ 700 คำ; 12-14 คำถามต่อบทความ

60 – 100 นาที

36-70 คำถาม

0-30

การฟัง
Listening

ฟังการบรรยาย 4-6 เรื อง (บางทีมีการอภิปรายในชั้นเรียน); ยาว 3-5 นาที ต่อเรื่อง ; 6 คำถามต่อเรื่อง
ฟังบทสนทนา 2-3 เรื่อง; ยาว 3 นาที ต่อเรี่อง; 5 คำถามต่อเรื่อง

60 – 90 นาที

34 – 51 คำถาม

0-30

เบรค

-

10 นาที

-

-

การพูด
Speaking

พุด 2 เรื่องเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคย 
พูด 4 เรื่องตามสิ่งที่ได้อ่านและฟัง

20 นาที

6 เรื่อง

0-4  (แปลงเป็น 0-30 คะแนน)

การเขียน
Writing

เขียนตามสิ่งที่อ่านและฟัง 1 เรื่อง
เขียนเพื่อสนับสนุนความเห็นในหัวข้อ 1 เรื่อง

50 นาที

2 เรื่อง

0-5  (แปลงเป็น 0-30 คะแนน)

คะแนนรวม

 

ประมาณ 4 ชั่วโมง

 

0-120

 

 

การสมัครสอบ TOEFL ในประเทศไทย


ปัจจุบันการสมัคร TOEFL เพื่อสอบในประเทศไทย สามารถกระทำได้ดังนี้

1. การสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต บนหน้าเว็บไซต์  www.ets.org (ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็ว และ สะดวกที่สุด โดยสามารถสมัครได้ตลอดเวลา ) ต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต Visa, Master, หรือ AMEX ทางจดหมาย ส่งไปที่ มาเลเซีย โดยใบสมัครต้องได้รับก่อนวันสอบ อย่างน้อย 4 อาทิตย์

2. การสมัครโดยตรงที่ประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้

 • การใช้บัตรเครดิตและโทรสมัคร 
  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบที่ศูนย์สอบภายในประเทศไทย ต้องโทรไปที่ Regional Registration Center – RRC ซึ่งประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย อย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการจะสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องมีข้อมูลของบัตรเครดิตที่ถูกต้อง ของบัตร VISA, MasterCard หรือ American Express จากนั้นผู้สมัคร จะได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร หรือ Appointment Confirmation Number ซึ่งผู้สมัครควรเตรียมจดบันทึกไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้สมัครยังต้องตอบคำถามทั่วไป ซึ่งสามารถดูตัวอย่างคำถามได้จากแบบฟอร์มการสมัครสอบนานาชาติ หรือ International Test Scheduling Form
 • การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบนานาชาติ (หรือ International Test Scheduling Form) 
  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบในประเทศไทย แต่ไม่ต้องการโทรสมัคร สามารถใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์มได้ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือเอกสารการชำระเงินค่าสอบ แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์หรือส่งโทรสารไปยัง RRC ได้ โดยที่ RRC ต้องได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก แต่ถ้าต้องการส่งโทรสารพร้อมรายละเอียดของบัตรเครดิต ต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบที่ต้องการได้ 5 วัน และเลือกศูนย์สอบสำรองได้อีก 1 แห่ง อย่างไรก็ดี การพิจารณาจัดวันสอบให้กับผู้สมัคร จะให้ความสำคัญกับศูนย์สอบหลักก่อน และพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับที่ 1 ถึง 5 ตามลำดับ ในกรณีที่ไม่สามารถสำรองที่ให้กับการสอบในวันใดวันหนึ่ง สำหรับศูนย์สอบหลักได้ จึงจะพิจารณาจากศูนย์สอบสำรองที่ได้เลือกได้ โดยพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับ 1 ถึง 5 ตามลำดับเช่นกัน


เมื่อสามารถสำรองวันสอบและศูนย์สอบให้กับผู้สมัครได้แล้ว ทาง RRC จะจัดส่งหมายเลขยืนยันการสมัคร วันสอบ เวลารายงานตัว ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สอบและเอกสารส่วนตัวที่ต้องนำติดตัวไปในวันสอบไปให้ยังผู้สมัครทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือ e-mail ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร สามารถโทรไปตรวจสอบกับ RRC ได้ โดยต้องโทรติดต่ออย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ต้องการสอบต้องสมัครล่วงหน้าตามกำหนดเวลา ไม่สามารถเดินเข้าไปสมัครสอบ และเข้าสอบในวันนั้นๆ ได้เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การสอบ TOEFL ในประเทศไทยจะต้องสมัครผ่านสำนักงาน RRC สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศูนย์ประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

Regional Registration Center – RRC  (Region 6)
Thomson Prometric
PO Box 12964 
50794 Kuala Lumpur
Malaysia

Courier Address (ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร) 
Prometric, B.V. Branch Office 
(Co.No 993721-U)
Suite 21A-15-1, Faber Imperial Court, 
Jalan Suitan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Registration Phone: 60-3-7628-3333 
E-mail: searrc@thomson.com 
Fax: 60-3-7628-3366

3.  การสมัครสอบผ่านศูนย์ศึกษาต่อ/ศูนย์ภาษา 
หากผู้สมัครสอบไม่สะดวกที่จะติดต่อสำนักงาน RRC ด้วยตนเอง  สามารถสมัครผ่านศูนย์ศึกษาต่อ AES (Thailand) และศูนย์ภาษา  ดังนี้  
   3.1 ศูนย์เมืองทองธานี ที่บริษัท Abroad Education Services (Thailand) 
                                    โทร. 0 2574 5669, 0 2574 4079 
   3.2 ศูนย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่บริษัท WTC Center 
                                    โทร.  02-6445563,02-6445561
   หมายเหตุ   ค่าสมัครสอบ 180 ดอลลาร์สหรัฐ 
                  ค่าบริการ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

 

การเข้าสอบ 
ศูนย์สอบ TOEFL แบบ computer-based test ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่เพียงที่เดียวคือ 
Institute of International Education - Southeast Asia (IIE)
6th Floor, Maneeya Center North
518/3 Ploenchit Road
Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel: 0-2652-0653-4 
โดยมีการจัดสอบตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ 

  
หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ 

เมื่อผู้สอบเดินทางไปถึงศูนย์สอบ สำหรับการสอบ TOEFL แบบ computer-based test จะต้องแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้

บัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ ที่มีรูปถ่ายของผู้สอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ 
เบอร์ยืนยันการสมัคร ที่ได้รับเมื่อมีการนัดเวลาสอบ
ชื่อสถาบันการศึกษาและคณะที่ต้องการจัดส่งรายงานผลการสอบไปให้ โดยที่ทางศูนย์สอบ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ code lists ให้เลือก (ถ้ามี)
CBT Voucher (ถ้ามี) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ 
TOEFL สามารถดูได้จาก www.toefl.org
 
ที่มา:efsiam.com,eduzones.com

 

Visitors: 76,065