ทำไมประเทศติมอร์ยังเข้าAECไม่ได้

ประเทศติมอร์ เลสเต มุ่งเป้าสู่สมาชิกใหม่อาเซียน เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมผลักดันน้ำมัน-ก๊าซ เป็นรายได้หลักเข้าประเทศ

ประเทศติมอร์-เลสเตค่อนข้างมีเสถียรภาพ และเดินตามนโยบายที่วางไว้เพื่อความสงบมั่นคง โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสหประชาชาติเพื่อผลในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคตต่อไป

ติมอร์-เลสเต สมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 แต่กลุ่มอาเซียนได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ว่า การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเตจะยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่21

เนื่องจากคณะทำงานของคณะมนตรีประสานงานของอาเซียนยังต้องการเวลาในการศึกษาข้อดี-ข้อเสียในการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต

อุปสรรคของการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเตอยู่ที่ระดับช่องว่างในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของติมอร์ที่แตกต่างค่อนข้างมากกับชาติสมาชิกอาเซียน อื่น ๆ ซึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวเข้าเป็นสมาชิกใหม่อาเซียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นข้อสังเกต ว่าจะเข้ามาเป็นภาระของกลุ่มอาเซียนหรือไม่

ขณะเดียวกันการรับติมอร์เข้ามาในกลุ่มก็น่าจะมีผลดี คือสามารถลดผลกระทบจากปัญหาของติมอร์ ซึ่งจะส่งผลสะเทือนแก่ประเทศใกล้เคียงได้ โดยการช่วยให้ติมอร์พัฒนาไปพร้อมกับกลุ่มอาเซียน

แนวโน้มที่ติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการรวมกลุ่มอาเซียนในปี 2558 ว่าจะดำเนินไปราบรื่นเพียงไร และอาเซียนจะมีพื้นที่ให้แก่สมาชิกที่ยังพัฒนาได้ไม่เท่าเทียมประเทศอื่น ๆ ได้อย่างไร จึงสามารถบอกได้ว่าในอนาคตอาเซียนจะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรือไม่

ติมอร์-เลสเต (Timor-Leste) หรือติมอร์ตะวันออกเดิมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ได้รับเอกราชเมื่อค.ศ.2002 เป็นประเทศที่เพิ่งเกิดไม่นาน

 
            รัฐบาลติมอร์-เลสเตต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน ประธานาธิบดี ดร. โฮเซ รามอส-ฮอร์ตา กล่าวว่า “เราประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนให้ได้อย่างเร็วที่สุด”
            การจะได้เป็นสมาชิกอาเซียนหรือไม่นั้น กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดเรื่องการรับสมาชิกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ
            1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            2. การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
            3. การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ
            4. ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ
และยังกำหนดอีกว่า “การรับสมาชิกให้ตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน”
            ข้อที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดคือการยอมรับโดยรัฐสมาชิกทั้งหมด หากประเทศใดประเทศหนึ่งไม่เห็นด้วยการเข้าเป็นสมาชิกจะเป็นอันตกไปทันทีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 
ปัจจุบัน ประเทศติมอร์-เลสเตมีสถานภาพเป็นประเทศผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการประชุมต่างๆ ของอาเซียน
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
Visitors: 76,579