ข่าวเรื่อง AEC ที่เกี่ยวข้องกับชาวโคราช

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่โคราชเปิดสัมมนาปูฐานเตรียมความพร้อมกระตุ้น SMEs เข้าสู่ AEC ชูโมเดล “โคราชประตูสู่อาเซียน” ดันศูนย์ฯ ภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา แกนหลักขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ เชื่อมโยงการผลิตพัฒนาสินค้าให้โดดเด่นรุกตลาดต่างประเทศ
       
       นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Road map : เปิดแนวรุกบุก AEC ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการให้ความรู้และเตรียมพร้อมแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในธุรกิจในพื้นที่โคราชให้สอดรับกับเป้าหมายในการให้โคราชเป็นด่านแรกที่จะมุ่งสู่ภาคอีสาน พร้อมเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประเทศในอาเซียน
       
       การปฏิบัติการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ SMEs โคราช ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา SMEs โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียน ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการออกแบบให้สอดคล้องเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทำให้ได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศจำนวนมาก
       
       นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ภาคที่ 6 ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และเครื่องเรือน รองเท้าและผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าไลฟ์สไตล์ในจังหวัดนครราชสีมา
       
       โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการมีแผนการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจจำนวนไม่น้อยกว่า 165 ราย ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมีการจัดสัมมนา “SMEs Roadmap เปิดแนวรุก บุก AEC” อย่างต่อเนื่องภายในปีนี้รวมแล้ว 70 ครั้งทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมในรายสาขาต่างๆ ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4402
 
 
Visitors: 76,579