อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาก่อนจบการศึกษา

 เตรียมตัวอย่างไรกับการรับ AEC  

ที่ วิทยาลัยนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

 

        

                 อบรมภาษาอังกฤษ สู่ AEC ของกรมปศุสัตว์ นครราชสีมา

         

                              กรมปศุสัตว์ นครราชสีมา อบรมปีละ2 ครั้ง

Visitors: 76,065