โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัดนครราชสีมา   >>     อำเภอเมืองนครราชสีมา (โรงเรียนทั้งหมด 119 โรงเรียน)

 

โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด ระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 เอกชน อ1-ม3
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1 รัฐบาล ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 1 รัฐบาล อนุบาล - ม.3
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบึงพญาปราบ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบึงสาลี 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบุญวัฒนา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านกระโดน 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านคนชุม 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านจอหอ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านต่างตา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านทับช้าง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านบึงสาร 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านพะเนา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านพะไล 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านพุดซา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1 รัฐบาล ขยายโอกาส
โรงเรียนบ้านมะค่า 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านยองแยง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านระกาย 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านลองตอง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 1 รัฐบาล อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 1 รัฐบาล -
โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนประชาสามัคคี 1 รัฐบาล -
โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1 รัฐบาล -
โรงเรียนมหิศราธิบดี 1 รัฐบาล -
โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 เอกชน อ1-ม6
โรงเรียนมารีรักษ์ 1 เอกชน -
โรงเรียนรัตโนภาส 1 เอกชน อ1-ม3
โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี 1 เอกชน ป1-ม6
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 รัฐบาล -
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 1 รัฐบาล -
โรงเรียนรามมิตรวิทยา 1 เอกชน อ1-ม3
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 รัฐบาล -
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 รัฐบาล -
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนวัดสุทธจินดา 1 เอกชน อ1- ม.6
โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 1 รัฐบาล -
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1 เอกชน อ1-ม3
โรงเรียนสวนหม่อน 1 รัฐบาล -
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนสุขานารี 1 รัฐบาล -
โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 1 รัฐบาล -
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา 1 เอกชน อ1-ป6
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 รัฐบาล อ.1- ป.6
โรงเรียนอนุบาลบพิตร 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 เอกชน อ1-อ2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลอินทรา 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา 1 เอกชน อ1-ม6
โรงเรียนอุบลรัตน์ 1 เอกชน อ1-อ3
โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 1 รัฐบาล -
โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1 รัฐบาล ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 1 เอกชน อ1-ม3
โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1 รัฐบาล -
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 รัฐบาล -
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 1 รัฐบาล -
โรงเรียนโคราขวิทยา 1 เอกชน อ1-ป2
โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1 รัฐบาล -
โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 1 เอกชน อ1-ม3
โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 1 เอกชน อ1-อ3

 

Visitors: 76,579